بیزاری

بیزار باش از معشوقی که
اسم هرزگی هایش را بگذارد
"آزادی"
اسم نگرانی هایت را بگذارد
"گیر دادن"
و برای بی تفاوتی هایش
"اعتماد داشتن به تو" را بهانه کند ...


[ شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 11:12 ] [ گمنام ]
[ ]